VUosiluokka 7

Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin muokanneet maailmaa, vahvistuu. Oppilas löytää myös oman identiteettinsä historialliset juuret. Oppilaan kiinnostus historiasta tiedonalana, identiteettiä ja kriittistä ajattelua rakentavana oppiaineena vahvistuu.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas oppii etsimään lähteitä ja arvioimaan niitä lähdekritiikin keinoin.

T3

Oppilas harjoittelee etsimään ja tulkitsemaan erilaisia tulkintoja ja perusteluja historiallisille lähteille ja erilaisille näkemyksille.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilaan aiempi tietämys historiallisen ajan aikakausien jaksottamisesta ja siihen liittyvästä käsitteistöstä syvenee.

T5

Oppilas ymmärtää merkittävien historiallisten ratkaisujen taustaa sekä ihmisen toiminnan syitä eri aikakausien näkökulmasta.

T6

Oppilas oppii, millaiset tekijät ylipäätään vaikuttavat historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden syntyyn eli mitkä muut tekijät kuin ihmisen toiminta ovat vaikuttaneet historian kulkuun. Oppilas pohtii, mitkä syyt voidaan perustellusti liittää mihinkin tapahtumaan.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8

Oppilas oppii muodostamaan historiallisen tiedon ja erilaisten lähteiden perusteella omia johtopäätöksiä ja perusteltuja tulkintoja historian tapahtumista.

T10

Oppilas osaa selittää ja arvioida kriittisesti historiallisista tapahtumista tehtyjen tulkintojen luotettavuutta sekä soveltaa tietoa eri tavoin.

 Perusteiden sisällöt

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa.

Käsitellään teollinen vallankumous niin maailmalla kuin Suomessakin: miksi, koska, mitä, missä ja mitä seurasi? Tässä yhteydessä käsitellään myös imperialismin aika ja liitetään se ilmiönä samaan jatkumoon.

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa: Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

Yhteiskunnallisista aatteista käsitellään mm. konservatismi, liberalismi, nationalismi ja sosialismi. Tutustutaan Ranskan vallankumoukseen omaleimaisena historiallisena tapahtumana sekä sen merkitykseen. Samoin käsitellään Yhdysvaltain itsenäistyminen ja laajeneminen sekä Venäjän laajentuminen 1800-luvun aikana sekä etsitään näitä yhdistävät piirteet. Käydään läpi ensimmäinen maailmansota ja sen tausta.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.

Käsitellään mm. autonomian ajan alku, kansallinen herääminen, sortokaudet ja Suomen itsenäistyminen.

Historian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

TavoitteetSisältö-alueetArvioinnin kohteet oppiaineessaHyvä/arvosanan kahdeksan osaaminenKohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin muokanneet maailmaa, vahvistuu. Oppilas löytää myös oman identiteettinsä historialliset juuret. Oppilaan kiinnostus historiasta tiedonalana, identiteettiä ja kriittistä ajattelua rakentavana oppiaineena vahvistuu.

S1-S3 Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas oppii etsimään lähteitä ja arvioimaan niitä lähdekritiikin keinoin.

S1-S3Historiatiedon hankkiminenOppilas kykenee itsenäisesti etsimään historiallista tietoa sekä arvioimaan sitä kriittisesti.Oppilas ymmärtää, mitä historiallisella lähteellä tarkoitetaan ja miksi niitä tulee arvioida kriittisesti.

T3

Oppilas harjoittelee etsimään ja tulkitsemaan erilaisia tulkintoja ja perusteluja historiallisille lähteille ja erilaisille näkemyksille.

S1-S3Lähteiden tulkitseminenOppilas kykenee itsenäisesti muodostamaan historiallisista lähteistä erilaisia tulkintoja ja perusteluja erilaisille näkemyksille.Oppilas kykenee ohjatusti muodostamaan tulkintoja ja perusteluja joistakin historiallisista lähteistä.
Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilaan aiempi tietämys historiallisen ajan aikakausien jaksottamisesta ja siihen liittyvästä käsitteistöstä syvenee.

S1-S3Kronologian ymmärtäminenOppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.Oppilas osaa sijoittaa käsiteltyjä historiallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle ja pääsääntöisesti oikeaan historialliseen kontekstiin.

T5

Oppilas ymmärtää merkittävien historiallisten ratkaisujen taustaa sekä ihmisen toiminnan syitä eri aikakausien näkökulmasta.

S1-S3Historiallinen empatiaOppilas kykenee muodostamaan erilaisia perusteluja ja motiiveja historiallisille ratkaisuille.Oppilas kykenee joissakin historiallisissa tapahtumissa asettumaan ja eläytymään päätösten ja ratkaisujen tekijöiden asemaan.

T6

Oppilas oppii, millaiset tekijät ylipäätään vaikuttavat historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden syntyyn eli mitkä muut tekijät kuin ihmisen toiminta ovat vaikuttaneet historian kulkuun. Oppilas pohtii, mitkä syyt voidaan perustellusti liittää mihinkin tapahtumaan.

S1-S3Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassaOppilas osaa selittää historiallisia tapahtumia myös muiden syiden kuin ihmisen toiminnan avulla. Oppilas osaa erotella tärkeimmät historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.Oppilas ymmärtää, että historian kulkuun vaikuttavat myös muut asiat kuin ihmisen toiminta ja oppilas osaa mainita näistä joitakin esimerkkejä.
T7    
Historiallisen tiedon käyttäminen

T8

Oppilas oppii muodostamaan historiallisen tiedon ja erilaisten lähteiden perusteella omia johtopäätöksiä ja perusteltuja tulkintoja historian tapahtumista.

S1-S3Historian tulkitseminenOppilas osaa muodostaa historian tapahtumista, ilmiöistä ja jatkuvuuksista omia perusteltuja tulkintoja.Oppilas ymmärtää historiallisia syy- ja seuraussuhteita.
T9    

T10

Oppilas osaa selittää ja arvioida kriittisesti historiallisista tapahtumista tehtyjen tulkintojen luotettavuutta sekä soveltaa tietoa eri tavoin.

S1-S3Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminenOppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.Oppilas kykenee suhtautumaan historiallisista tapahtumista tehtyihin tulkintoihin kriittisesti.

Vuosiluokka 8

 Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin muokanneet maailmaa, vahvistuu. Oppilas löytää oman identiteettinsä historialliset juuret.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T7

Oppilas oppii, miten historian eri vaiheet niveltyvät tarkasteltavalla jaksolla toisiinsa ja mitkä ovat olleet keskeisimpiä näitä eri vaiheita toisistaan erottaneita ja siten maailmaa muuttaneita tekijöitä.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9

Oppilaan kyky arvioida ja selittää ihmisen toiminnan keskeisiä motiiveja ja pyrkimyksiä vahvistuu.

T11

Oppilas osaa vertailla ja käyttää erilaisia lähteitä.

Oppilas osaa käyttää lähteistä löytämäänsä tietoa oman perustellut tulkintansa pohjana.

T12

Oppilas pohtii nykytiedon valossa erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, historian yleisiä lainalaisuuksia sekä sitä, voiko historiasta oppia.

 Perusteiden sisällöt​

S4 Suurten sotien aika: Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.

Käsitellään toinen maailmansota ja sen tausta (maailma ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä) ja seuraukset, kylmän sodan juuret ja kylmä sota ainutlaatuisena ilmiönä sekä sen päättyminen ja vaikutukset Euroopan/maailman kartalla.

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.

Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.

Käsitellään Suomea sotien jälkeen. Käsitellään mm. sellaisia ilmiöitä kuin kaupungistuminen, hyvinvointivaltion rakentuminen sekä kulttuurin muutokset ensimmäisen maailmansodan jälkeisistä vuosista nykypäivään.

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvienmmaiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

Perehdytään maailmassa kylmän sodan jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin sekä ajankohtaisten konfliktien ja ilmiöiden historialliseen taustaan.

HISTORIAN PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT HYVÄLLE OSAAMISELLE (ARVOSANALLE 8) OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTYESSÄ

Historian opetuksen tavoitteena onSisäl­tö­alu­eet                                                  Arvioinnin kohteet oppiaineessaArvosanan kahdeksan osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan syvällisemmin historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineenaS1–S6 Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tiedonlähteiden luotettavuuttaS1–S6Historiatiedon hankkiminenOppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoinS1–S6Lähteiden tulkitseminenOppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitäS1–S6Kronologian ymmärtäminenOppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissaS1–S6Historiallinen empatiaOppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja.
T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöilleS1–S6Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassaOppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.
T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuuttaS1–S6Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminenOppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään.
Historiallisen tiedon käyttäminen
T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseenS1–S6Historian tulkitseminenOppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.
T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiäS1–S6Ihmisen toiminnan selittäminenOppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.
T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuuttaS1–S6Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminenOppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.
T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjaltaS1–S6Historiatiedon tuottaminenOppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota.
T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avullaS1–S6HistoriatietoisuusOppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja.