Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä.
Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa ja sen alueellista
perustaa. Maantiedon opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä,
rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympä-
ristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. Opetuksen tulee
ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden
vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan.
Maantiedon opetus järjestetään siten, että oppilaiden kulttuurien tuntemus lisääntyy
ja kyky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta eri puolilla maailmaa
kehittyy. Maantiedon opetuksen tulee toimia siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen
ajattelun välillä. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla
esiintyvien luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden
syy- ja seuraussuhteita. Maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja
kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.

TAVOITTEET

Oppilas oppii
• käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita
maantieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia,
valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä
• määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet
• ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla
• ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen maisemassa
• ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa
ja muualla maailmassa sekä oppii tietämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen toimintojen
sijoittumista
• tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, ja oppii suhtautumaan myönteisesti vieraisiin
maihin ja niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin
• tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä sekä
oppii hahmottamaan oman alueellisen identiteettinsä
• tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä
suunnitteluun ja kehittymiseen
• ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista
ympäristö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen
mukaisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT

Maa – ihmisen kotiplaneetta
• maailman luonnonmaantieteellisen ja kulttuurimaantieteellisen karttakuvan
hahmottaminen sekä maailman alueellinen jäsentäminen
• maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat
• Aasia, Afrikka, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Australia ja Eurooppa: kahden tai useamman
maanosan luonnonolojen, ihmistoiminnan ja kulttuuristen piirteiden vertailu

Eurooppa
• Euroopan karttakuvan, luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden vuorovaikutus Euroopan eri alueilla
• Euroopan maantieteellinen tarkastelu osana maailmaa ja Euroopan tulevaisuus

Suomi maailmassa
• Suomen karttakuva ja maisema
• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu

ympäristö ja perinnemaisemat
• Suomen väestö ja sen vähemmistökulttuurit
• vaikuttamismahdollisuudet oman ympäristön suunnittelussa ja kehittymisessä
• Suomi osana maailmaa
• oman lähiympäristön tai kotikunnan pienimuotoinen tutkiminen: luonnonympäristö,
rakennettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö

Yhteinen ympäristö
• ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä ongelmien
ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen
• Itämeren alueen ympäristökysymykset
• ihminen luonnonvarojen kuluttajana

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Maantieteelliset taidot

Oppilas osaa
• etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi
karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa
• tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi
uutislähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa
• havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
• vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse
ilmastodiagrammin tilastotietojen perusteella.

Maailman jäsentäminen

Oppilas osaa
• hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuuri
maantieteelliset peruspiirteet
• soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten
uutistietojen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.
Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
• kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää
Euroopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
• vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuoro
vaikutuksessa muiden maailman alueiden kanssa.

Suomen jäsentäminen

Oppilas osaa
• selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot
ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
• kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista
Suomessa
• analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat
kulttuuri- ja perinnemaisemat
• osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman
elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
• suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun
ympäristöön liittyviä tutkimuksia
• tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden
vähemmistökulttuurit
• kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan
ja koko maailman kanssa.

Yhteinen ympäristö

Oppilas osaa
• selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat,
kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen
saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma
• kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja
parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa
• kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan
parantamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja
kehityskysymyksiä voidaan ratkaista.

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Maantieto: tavoitteet luokalla 7

7.lk

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 Oppilas tutustuu maapallon karttakuvan peruspiirteisiin ja keskeisten kohteiden sijaintiin ja nimistöön. Oppilas hahmottaa koko maapallon karttakuvan.

T2 Oppilas tutustuu Maan planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Oppilas opiskelee vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Oppilas tarkastelee maapallon eri kehiä kuten ilmaa, vettä ja maa/-kallioperää. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä.

 

T4 Oppilas opiskelee, mitä elämä maapallolla vaatii.

Oppilas tutustuu luonnonvarojen esiintymiseen ja kestävään käyttöön. Oppilas tutustuu joihinkin esimerkkeihin tuotteiden elinkaarista.

Maantieteelliset taidot

T5 Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tutustuu eri aluetasoisiin karttoihin, painottaen koko maapallon tarkastelua. Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä.

T6 Oppilas harjoittelee etäisyyksien mittaamista kartalla jana- ja suhdelukumittakaavan avulla ja kartan suuntaamista todellisuuden mukaisesti. Oppilas harjoittelee maastossa liikkumista kartan avulla.

T7 Oppilas harjoittelee kuvien, karttojen, karttapalvelujen ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas piirtää käsin yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. Oppilas opiskelee paikanmääritystä koordinaatiston avulla.

T8 Oppilas tekee pienimuotoisen maantieteellisen aluetutkimuksen. Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

T9 Oppilas seuraa maapallon kehiin liittyviä uutisia esim. maanjäristyksistä ja pyörremyrskyistä.

T10 Oppilas työskentelee ryhmässä ja harjoittelee oman toimintansa arviointia. Oppilas harjoittelee mielipiteiden esittämistä maantieteellisistä asioista ja erilaisten näkemysten kuuntelua.

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas tutustuu esimerkkeihin, miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

Sisällöt

Perusteiden sisällöt

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Seudulliset sisällöt

Maantieto: sisällöt luokalla 7

7.lk

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Pyritään vahvistamaan oppilaiden ymmärrystä kartan peruskäsitteistä ja syventämään maasto- ja teemakarttojen ymmärrystä. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä maapallon keskeisen paikannimistön omaksumiseen (maanosat ja valtameret sekä suurimmat valtiot, saaret, vuoristot ja joet). Harjoitellaan piirtämään käsin karttoja ja diagrammeja. Harjoitellaan paikanmääritystä koordinaatiston avulla ja tutustutaan paikkatietosovellusten käyttöön (esim. sähköiset reittipalvelut). Karttoja ja muuta geomediaa käytetään kaikessa maantiedon opiskelussa.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

Seurataan ajankohtaisia uutisia ja sijoitetaan uutiset kartalle. Tarkastellaan uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisten seuraamista hyödynnetään maantiedon muiden sisältöjen opiskelussa.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Käsitellään Maan planetaarisuutta ja sen vaikutuksia, kuten vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua. Tutustutaan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin sekä sääilmiöiden perusteisiin. Opiskellaan, mitä elämä maapallolla vaatii: puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa. Pohditaan niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Sisältö painottuu 8. luokalla.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Sisältö painottuu 9. luokalla.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Tutustutaan tuotteiden elinkaariin. Pohditaan omia kulutusvalintoja ja niiden vastuullisuutta. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Itämeren alueen kysymykset painottuvat kahdeksannella luokalla.

Luonnonvarojen kestävä käyttö, biotalous ja globalisaatiokysymykset painottuvat yhdeksännellä luokalla.Maantiedon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 Oppilas tutustuu maapallon karttakuvan peruspiirteisiin ja keskeisten kohteiden sijaintiin ja nimistöön. Oppilas hahmottaa koko maapallon karttakuvan.

S1-S6

Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

Oppilas hahmottaa maapallon peruspiirteet. Oppilas osaa nimetä joitakin valtioita ja muutamia luonnonmaantieteellisiä paikkoja.

T2 Oppilas tutustuu Maan planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Oppilas opiskelee vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Oppilas tarkastelee maapallon eri kehiä kuten ilmaa, vettä ja maa/-kallioperää. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä.

S1-S4, S6

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden.

Oppilas hahmottaa vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun. Oppilas osaa kertoa joitakin esimerkkejä maapallon kehien piirteistä. Oppilas osaa esim. lämpövyöhykkeet.

T3

    

T4 Oppilas opiskelee, mitä elämä maapallolla vaatii. Oppilas tutustuu luonnonvarojen esiintymiseen ja kestävään käyttöön. Oppilas tutustuu joihinkin esimerkkeihin tuotteiden elinkaarista.

S1-S6

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

Oppilas osaa luetella luonnonvaroja ja kertoa jonkin esimerkin niiden kestävästä käytöstä.

Maantieteelliset taidot

T5 Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tutustuu eri aluetasoisiin karttoihin, painottaen koko maapallon tarkastelua. Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä.

S1-S6

Maantieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasoja.

Oppilas tietää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja. Oppilas hahmottaa kartoilta joitakin aluetasoja.

T6 Oppilas harjoittelee etäisyyksien mittaamista kartalla jana- ja suhdelukumittakaavan avulla ja kartan suuntaamista todellisuuden mukaisesti. Oppilas harjoittelee maastossa liikkumista kartan avulla.

S1-S6

Tilatajun kehittyminen

Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

Oppilas tietää, mitä eroa on jana- ja suhdemittakaavalla. Oppilas osaa käyttää janamittakaavaa. Oppilas osaa ohjatusti liikkua kartan avulla maastossa.

T7 Oppilas harjoittelee kuvien, karttojen, karttapalvelujen ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas piirtää käsin yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. Oppilas opiskelee paikanmääritystä koordinaatiston avulla.

S1-S6

Geomediataidot

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. Oppilas osaa määrittää sijainnin koordinaatiston avulla.

Oppilas osaa käyttää kuvia ja karttoja maantiedon opiskelussa.

Oppilas osaa ohjeiden mukaan täydentää kartan ja diagrammin.

T8 Oppilas tekee pienimuotoisen maantieteellisen aluetutkimuksen. Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

S1-S6

Tutkimustaidot

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen aluetutkimuksen. Oppilaan tuotoksessa on hyödynnetty geomediaa.

Oppilas osaa tuetusti ja ohjeiden mukaan tehdä pienen aluetutkimuksen.

T9 Oppilas seuraa maapallon kehiin liittyviä uutisia esim. maanjäristyksistä ja pyörremyrskyistä.

S1-S6

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Oppilas osaa tuoda esille luonnonilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

Oppilas osaa poimia uutisten joukosta luonnonilmiöihin liittyviä ajankohtaisia uutisia.

T10 Oppilas työskentelee ryhmässä ja harjoittelee oman toimintansa arviointia. Oppilas harjoittelee mielipiteiden esittämistä maantieteellisistä asioista ja erilaisten näkemysten kuuntelua.

S1-S6

Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä. Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella erilaisia näkemyksiä.

Oppilas on mukana ryhmän työskentelyssä. Oppilas kuuntelee erilaisia näkemyksiä ja muodostaa oman mielipiteen.

T11

    

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas tutustuu esimerkkeihin, miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

S1-S6

Kestävän kehityksen edistäminen

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä, miten toimitaan kestävän elämän tavan mukaisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.

Oppilas osaa kertoa joitakin käytännön esimerkkejä kestävästä elämäntavasta.

Vuosiluokka 8

Maantieto: tavoitteet luokalla 8

8.lk

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

 

T2 Oppilas tutustuu erilaisten luonnonmaantieteellisten ilmiöiden kuten jääkauden vaikutuksiin ja näkymiseen Suomessa. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä. Oppilas pohtii Itämeren merkitystä Suomelle.

T3 Oppilas pyrkii kuvaamaan kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa.

T4 Oppilas opiskelee, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin Suomessa. Oppilas pohtii, millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan erityisesti Suomessa. Oppilas pohtii luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Maantieteelliset taidot

T5 Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tulkitsee eri aluetasoisia karttoja painottaen omaa lähiympäristöä, kuntaa ja Suomea. Oppilas harjoittelee alueiden välisten erojen kuvaamista ja selittämistä. Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä ja pohtii niiden vastauksia.

 

T7 Oppilas tutustuu satelliitti- ja ilmakuvien tulkintaan. Oppilas harjoittelee kuvien ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas tutustuu paikkatietosovellusten käyttöön (esim. navigaattorit ja sähköiset reittipalvelut).

 

T8 Oppilas tekee pienimuotoisen lähialueeseen tai Suomeen liittyvän maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

T9 Oppilas tekee maastotutkimuksia lähiympäristössä. Oppilas tutustuu erityisesti Suomessa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja muutoksia aiheuttaviin tekijöihin. Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohtii tapahtumien taustoja.

T10 Oppilas työskentelee ryhmässä ja arvioi omaa toimintaansa. Oppilas pystyy esittämään mielipiteitään maantieteellisistä asioista. Oppilas opettelee erilaisten näkemysten kuuntelua ja rakentavaa suhtautumista sekä harjoittelee argumentoinnin taitoja.

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas harjoittelee, miten toimia vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas harjoittelee ottamaan kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.

Sisällöt

Perusteiden sisällöt

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

 

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

 

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

 

Seudulliset sisällöt

Maantieto: sisällöt luokalla 8

8.lk

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Pyritään varmistamaan kartan peruskäsitteiden hallinta ja syventämään edelleen maasto- ja teemakarttojen ymmärrystä. Sisällöissä keskitytään Suomen keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Syvennetään paikkatietosovellusten käyttöä. Karttoja, paikkatietoa ja muuta geomediaa käytetään kaikessa maantiedon opiskelussa.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

Seurataan ajankohtaisia uutisia Suomesta ja lähialueelta sekä sijoitetaan uutiset kartalle. Harjoitellaan uutistapahtumien taustan ja alueellisen merkityksen pohtimista. Uutisten seuraamista hyödynnetään maantiedon muiden sisältöjen opiskelussa. Tutustutaan yhteiskunnassa tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Sisältö painottuu 7. luokalla.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Opiskellaan oman kotiseudun erityispiirteitä ja Suomen maisema-alueita. Vertaillaan esimerkkien avulla Suomen ja maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Sisältö painottuu 9. luokalla.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Pohditaan omia kulutusvalintoja ja vastuullisena kansalaisena toimimista. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Opiskellaan Itämeren ympäristön tilaa ja alueen yhteistyömahdollisuuksia.

Luonnonvarojen kestävä käyttö, biotalous ja globalisaatiokysymykset painottuvat yhdeksännellä luokalla.

Maantiedon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1

 

 

 

 

T2 Oppilas tutustuu erilaisten luonnonmaantieteellisten ilmiöiden kuten jääkauden vaikutuksiin ja näkymiseen Suomessa. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä. Oppilas pohtii Itämeren merkitystä Suomelle.

S1-S4, S6

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

Oppilas hahmottaa Itämeren ainutlaatuisuuden ja merkityksen Suomelle.

 

Oppilas tunnistaa Suomen luonnon maisemia ja osaa nimetä joitakin jääkauden jälkiä Suomen luonnossa. Oppilas tietää Itämeren peruspiirteet.

T3 Oppilas pyrkii kuvaamaan kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa.

S1-S6

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa.

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä ihmisen toiminnan näkymisestä Suomen maisemissa.

T4 Oppilas opiskelee, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin Suomessa. Oppilas pohtii, millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan erityisesti Suomessa. Oppilas pohtii luonnonvarojen kestävää käyttöä.

S1-S6

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa.

Oppilas kertoo esimerkein, miten luonnonympäristö kuten metsä vaikuttaa ihmisen elämään ja millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnolle.

Maantieteelliset taidot

T5 Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tulkitsee eri aluetasoisia karttoja painottaen omaa lähiympäristöä, kuntaa ja Suomea. Oppilas harjoittelee alueiden välisten erojen kuvaamista ja selittämistä. Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä ja pohtii niiden vastauksia.

S1-S6

Maantieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa selittää Suomen eri alueiden välisiä eroja. Oppilas hahmottaa kartoilta eri aluetasoja: oma lähiympäristö, kunta, Suomi. Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä Suomen eri alueiden välisistä eroista. Oppilas hahmottaa kartoilta Suomen aluetasoja. Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

T6

 

 

 

 

T7 Oppilas tutustuu satelliitti- ja ilmakuvien tulkintaan. Oppilas harjoittelee kuvien ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas tutustuu paikkatietosovellusten käyttöön (esim. navigaattorit ja sähköiset reittipalvelut).

S1-S6

Geomediataidot

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja ja yksinkertaisia karttapalveluja maantiedon opiskelussa.

T8 Oppilas tekee pienimuotoisen lähialueeseen tai Suomeen liittyvän maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

S1-S6

Tutkimustaidot

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen Suomeen liittyvän maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

Oppilas osaa tuetusti ja ohjeiden mukaan tehdä pienen Suomeen liittyvän aluetutkimuksen.

T9 Oppilas tekee maastotutkimuksia lähiympäristössä. Oppilas tutustuu erityisesti Suomessa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja muutoksia aiheuttaviin tekijöihin. Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohtii tapahtumien taustoja.

S1-S6

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Oppilas havainnoi ja osaa antaa esimerkkejä lähiympäristössä ja/tai Suomessa tapahtuvista ympäristön muutoksista. Oppilas osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä lähiympäristössä tai Suomessa tapahtuvista ympäristön muutoksista. Oppilas osaa poimia uutisten joukosta maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia uutisia.

T10 Oppilas työskentelee ryhmässä ja arvioi omaa toimintaansa. Oppilas pystyy esittämään mielipiteitään maantieteellisistä asioista. Oppilas opettelee erilaisten näkemysten kuuntelua ja rakentavaa suhtautumista sekä harjoittelee argumentoinnin taitoja.

S1-S6

Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot

 

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

Oppilas on mukana ryhmän työskentelyssä. Oppilas kuuntelee erilaisia näkemyksiä ja muodostaa oman mielipiteen.

T11

 

 

 

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas harjoittelee, miten toimia vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas harjoittelee ottamaan kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.

S1-S6

Kestävän kehityksen edistäminen

 

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan kestävästi ja vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas tuntee kestävän kehityksen kysymyksiä.

Oppilas osaa kertoa joitakin käytännön esimerkkejä kestävästä elämäntavasta.

Vuosiluokka 9

TAVOITTEET

Maantieto: tavoitteet luokalla 9

9.lk

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T3 Oppilas tutustuu ihmisten elämään, kulttuureihin, asumiseen ja elinkeinoihin eri puolilla maapalloa. Oppilas pyrkii ymmärtämään ihmisten elämää ja kulttuurimaisemien vaihtelua Euroopassa ja muualla maailmassa.

T4 Oppilas harjoittelee luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen selittämistä. Oppilas ymmärtää, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Euroopassa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas ymmärtää, miksi luonnonvarojen kuten energialähteiden kestävä käyttö on tärkeää.

Maantieteelliset taidot

T5 Oppilas tutkii erilaisia alueita, kuvaa alueiden välisiä eroja ja pyrkii selittämään erojen taustaa. Oppilas tulkitsee eri aluetasoisia karttoja: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma. Oppilas tekee maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtii niiden vastauksia.

T7 Oppilas tuottaa ja käyttää geomediaa monipuolisesti käsin piirtämällä sekä tietokoneen ohjelmistoja ja verkkopalveluja hyödyntäen.

T8 Oppilas tekee pienimuotoisen teemaan tai alueeseen liittyvän maantieteellinen tutkimuksen. Oppilas havainnollistaa tutkimustuloksia hyödyntäen monipuolisesti opittuja geomedian taitoja. Oppilas hyödyntää erilaisia tapoja julkaista tutkimus.

T9 Oppilas tutustuu Euroopassa ja muualla maailmassa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja muutoksia aiheuttaviin tekijöihin. Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pyrkii selittämään tapahtumien taustoja.

T10 Oppilas työskentelee ryhmässä ja arvioi omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä. Oppilas esittää perusteltuja mielipiteitä maantieteellisistä asioista ja suhtautuu rakentavasti erilaisiin näkemyksiin. Oppilas harjoittelee argumentoinnin taitoja. 

T11 Oppilas suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen lähiluonnon vaalimisprojektin hyödyntäen myös biologian sisältöjä (esim. roskatalkoot, jätteenvähentämiskampanja tai mielipide vireillä olevasta kaavasta). Oppilas pohtii globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan (esim. liikkumistapojen vaikutusta ilmastonmuutokseen).

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 Oppilas pyrkii toimimaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas ottaa perustellen kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.

T13 Oppilas harjoittelee lähiympäristön ja sen kulttuurien monimuotoisuuden kuvaamista sekä oman alueellisen identiteettinsä tunnistamista. Oppilas pohtii hyvän elämän edellytyksiä, moninaisuuden merkitystä ja yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

SISÄLLÖT

PERUSTEIDEN SISÄLLÖT

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Seudulliset sisällöt

Maantieto: sisällöt luokalla 9

9.lk

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Varmistetaan, että oppilas hallitsee kartan peruskäsitteet ja osaa käyttää ja tulkita erilaisia karttoja (maasto- ja teemakartat). Sisällöissä keskitytään kertaamaan maailman ja erityisesti Euroopan keskeistä paikannimistöä. Opetuksessa tuotetaan ja käytetään geomediaa monipuolisesti käsin piirtämällä sekä tietokoneen ohjelmistoja ja verkkopalveluja hyödyntäen. Pyritään tuottamaan ja tulkitsemaan geomediaa myös paikkatietosovelluksia hyväksi käyttäen.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

Seurataan erityisesti Euroopan ajankohtaisia uutisia ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisten seuraamista hyödynnetään maantiedon muiden sisältöjen opiskelussa. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Sisältö painottuu 7. luokalla.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Sisältö painottuu 8. luokalla.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Ei seudullista lisättävää.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Painotetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja biotalouden mahdollisuuksia. Perehdytään edelleen suuriin ympäristönmuutoksiin. Tarkastellaan esimerkkejä globalisaation vaikutuksista ja alueellisesta kehityksestä.

Itämeren alueen kysymykset painottuvat kahdeksannella luokalla.

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

S1-S6

Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

S1-S4, S6

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureja, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

S1-S6

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa.

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S1-S6

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa.

Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S1-S6

Maantieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma.

Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1-S6

Tilatajun kehittyminen

Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

S1-S6 

Geomediataidot

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja.

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

S1-S6

Tutkimustaidot

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen.

Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

S1-S6

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1-S6

Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.

Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

S1-S6

Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan.

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S1-S6

Kestävän kehityksen edistäminen

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.

Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S1-S6

Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen

Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä.

Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.