Tavoitteet

Yhteiskuntaoppi: tavoitteet luokalla 9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 Oppilas haluaa ottaa selvää ympärillään tapahtuvista asioista ja tapahtumista. Oppilas ymmärtää yhteiskuntaopin perusteita. T2

Oppilas ymmärtää yksilön tekemien päätösten vaikutukset lähiympäristön tasolta globaalille tasolle.

Oppilas kehittää omaa pohdintaa ja ajattelua eri sisältöihin liittyen.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3

Oppilas ymmärtää, kuinka suomalainen oikeusjärjestelmä toimii: jokaisella kansalaisella on mahdollisuus saada oikeudenmukaisesti asiansa käsitellyksi Suomessa.

Oppilas tutustuu lakien vaikutuksiin kansalaisten toiminnassa. Oppilas perehtyy ihmisoikeuksiin. T4 Oppilas osaa hakea tietoa kriittisesti eri tietolähteistä. Oppilaan kyky selvittää ympärillään tapahtuvia asioita kasvaa. Oppilas oppii kuvailemaan yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T5

Oppilas lisää tietojaan ja taitojaan työelämästä (työntekijä ja työnantaja) ja yrittäjyydestä (sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys).

Oppilas harjoittelee oman talouden hallintaa ja suunnittelua.

T6

Oppilas ottaa selvää kansalaisyhteiskunnan toiminnasta sekä tutustuu erilaisiin väestöryhmiin ja kansalaisten tasa-arvoon.

T7

Oppilas tutustuu päätöksenteon eri tasoihin (paikallinen, Suomi, Euroopan unioni ja globaali taso). Oppilas tietää, miten hän voi toimia aktiivisena yhteisön jäsenenä.

T8

Oppilaan ymmärrys talouden toiminnasta kasvaa. Oppilas harjoittelee oman talouden suunnittelua ja toteutusta (tulot ja menot). Oppilas tutkii omia kulutusvalintojaan ja havaitsee niiden seurauksia (kestävä kehitys ja esimerkiksi ympäristömerkkien tunnistaminen).

T9

Oppilas osaa toimia aktiivisena kansalaisena. Oppilas osaa käyttää erilaisia vaikuttamisen keinoja. Oppilas lisää tiedonhakutaitojaan ja hyödyntää saatuja tietoja omassa elämässään.

Sisällöt

Perusteiden sisällöt

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

Seudulliset sisällöt

Yhteiskuntaoppi: sisällöt luokalla 9

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Tutustutaan kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja tunnistetaan niiden vaikutus yhteiskunnan toimintaan. Tehdään omaan talouteen ja tulevaisuuteen liittyvää suunnittelua ja harjoitellaan realististen tavoitteiden asettamista. Tutustutaan arjen perustaitoihin ja niiden osaamiseen ja hallintaan.

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Perehdytään siihen, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii. Tutustutaan keskeisiin ihmisoikeusasioihin ja -sopimuksiin. Erilaisten vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen ja harjoitteleminen osana päätöksentekoa (mm. lobbaaminen, media, järjestötoiminta).

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Tutustutaan kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Vaikuttamismahdollisuuksia harjoitellaan sekä koulussa että koulun ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan. Keskeisiä taitoja ovat yksin ja yhdessä toimiminen, niin että kaikkien mielipiteet tulevat huomioiduksi (yhteiskunnallinen osallistuminen, taloudellinen toiminta ja työelämä).

S4 Taloudellinen toiminta

Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin sekä niihin vaikuttaviin asioihin eri tasoilla. Perehdytään ja pyritään hahmottamaan talouden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Keskeisiä käsitteitä ovat työ, yrittäjyys ja kestävä kehitys.